WEB

VĚRNOSTNÍ KARTA – Nakupujte v Potravinách u Sedláčků a šetřete ještě více!
Cenový hit          E-shop zdravá výživa             Naše menu            O nás              Kontakt

Souhlas se zpracováním v rámci věrnostního programu

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci věrnostního programu

„Věrnostní karta – Potraviny u Sedláčků“

Vyplněním přihlášky k registraci v bezplatném Věrnostním programu Věrnostní karta – Potraviny u Sedláčků (jen „program“) a každou aktualizací osobních údajů uděluje zájemce o členství v programu (dále jen „Člen“) provozovateli programu, společnosti Radek Sedláček, IČ: 47874031, Masarykova 87, 664 61 Rajhrad, jakožto správci osobních údajů (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů Člena v dále uvedeném rozsahu.

Rozsah zpracování osobních údajů: Člen uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které uvedl v přihlášce k členství v programu a všech osobních údajů, které uvedl při každé aktualizaci osobních údajů, a dále souhlas ke zpracování tzv. programových dat, která Správce případně získá po dobu trvání Člena v programu. Tato programová data tvoří identifikace Člena (číslo Karty), datum transakce (nákupu), identifikace (číslo) Účastnické prodejny, identifikace nakoupeného zboží (číslo zboží, EAN, slovní popis), počet zakoupených kusů (položek) zboží, celková cena za položku. Veškeré Členem poskytnuté údaje a veškerá programová data jsou označovány jako „Osobní údaje“.

Účel zpracování Osobních údajů: Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za účelem plnění povinností Správce vyplývajících z členství Člena v programu, nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), pro účely analytické, propagační a marketingové, za účelem statistiky a za účelem účasti Člena ve spotřebitelských soutěžích pořádaných Správcem nebo Příjemci.

Doba zpracování Osobních údajů: Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání členství Člena v programu a po dobu tří let po skončení členství Člena v programu.

Zpracování Osobních údajů: Osobní údaje bude zpracovávat Správce. Správce je oprávněn pověřit nebo zmocnit ke zpracování Osobních údajů zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to zaměstnanci Správce, a pověří – li Správce zpracováním Osobních údajů zpracovatele, manuálně i automatizovaně zpracovatelem nebo jeho zaměstnanci.

Opatření k zajištění ochrany Osobních údajů: Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Správce informuje Člena, že Osobní údaje budou zajištěny zámky, elektronickým zabezpečením, centrálním pultem ochrany, a v případě automatizovaného zpracování i přístupovými právy, antivirovou ochranou, bezpečnostními zálohami.

Poučení o právech subjektu údajů (Člena): Správce poučuje Člena, že poskytnutí Osobních údajů je ze strany Člena dobrovolné. Správce informuje Člena o jeho právu k přístupu k Osobním údajům v rozsahu § 12 Zákona. Zejména Správce Člena informuje, že požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování Osobních údajů, je Správce povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (a) účelu zpracování Osobních údajů, (b) Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (c) povaze automatizovaného zpracování osobních údajů (d) příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Správce informuje Člena o jeho právech vymezených v § 21 Zákona, zejména jej informuje, že jestliže Člen, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Člena nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (a) požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Správce informuje Člena, že je-li žádost Člena podle předchozí věty shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel žádosti uvedené Člena má Člen právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem Příjemcům.

Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů: Člen je oprávněn kdykoli písemně požádat Správce o likvidaci Osobních údajů a Správce je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího doručení. Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, stanoví – li tak zvláštní zákon týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, bude-li to nezbytné z hlediska splnění zákonné povinnosti Správce v rámci soudních či správních řízení, kterých je nebo bude účastníkem Správce, zpracovatel nebo Příjemci; k ochraně práv Správce nebo Příjemců; nebo ochraně osobní bezpečnosti Správce nebo Příjemců. Účast Člena v programu končí dnem, kterým Člen odvolá svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, a to z toho důvodu, že poskytování výhod programu je závislé na zpracování Osobních údajů Člena. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Správce www.potravinyusedlacku.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – vzor

Souhlas se zpracováním osobních údajů

(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Radek Sedláček – Potraviny u Sedláčků

Masarykova 87, 664 61 Rajhrad

IČO: 47874031

(dále jen správce)

 

 

 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………….. Tel.: ………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dále jen subjekt údajů)

 

1) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) subjekt údajů uděluje správci souhlas na nezbytnou dobu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí výhod z věrnostního programu Věrnostní karta – Potraviny u Sedláčků, za účelem vedení evidence a statistik a za účelem uplatnění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právních předpisů a to jen v rozsahu, který je nezbytně nutný pro uvedené účely.

2) Subjekt údajů potvrzuje, že byl seznámen se svými právy, které mu přiznává zákon o ochraně osobních údajů, a byl seznámen se způsobem, jakým je může uplatňovat.

3) Souhlas se zpracováním osobních údajů, může subjekt kdykoli písemně odvolat a správce je povinen této žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího doručení.

4) bližší informace k souhlasu se zpracováním osobních údajů: www.potravinyusedlacku.cz

5) Osobní údaje poskytnuté dle tohoto souhlasu mohou být zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu v rámci zákonné kontroly činnosti Potraviny u Sedláčků.

 

 

 

V ………………., datum: …………………………….. Podpis:

TOP produkty